Lokalne organizacje turystyczne w Polsce - założenia projektu zmian i ratowania systemu LOT – ROT – POT

2020-06-18

Problemy i sposób ich rozwiązania:
1. Brak autorytetu i podstaw finansowych lokalnych organizacji turystycznych

> nadanie im statusu powszechnej reprezentacji i wielopoziomowe wzmocnienie decyzyjności.

a) Objęcie LOT-ami obszaru całego państwa.
b) Zmniejszenie liczby LOT-ów i zwiększenie obszarów ich działania.
c) Ścisłe określenie obszarów działania LOT-ów oraz ich nazw i miejsc siedziby.
d) Nadaje LOT-om statusu powszechnej reprezentacji podmiotów turystycznych.
e) Wielopoziomowe wzmocnienie decyzyjności LOT-ów.
f) Maksymalne wykorzystanie społecznego potencjału branży turystycznej poprzez LOT-y.
g) Systematyczne wspieranie branży turystycznej poprzez LOT-y.
h) Systemowe pogodzenie granic administracyjnych z transgranicznością produktów.
i) Wypracowanie podstaw działania krajowych związków transgranicznych.

2. Skrajnie negatywne skutki stanu epidemicznego dla lokalnych organizacji turystycznych

> krótkoterminowe nadzwyczajne wsparcie finansowe.

a) Ratownicze dofinansowanie LOT-ów w 2020 roku.
b) Powierzenie zadań publicznych LOT-om i krajowym związkom transgranicznym na 2021 rok.

 

Ad. 1. RESTRUKTURYZACJA SYSTEMU: POT – ROT – LOT > LOT – ROT – POT.

> Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej:

 

„Art. 4. 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, mogą być tworzone + są regionalne organizacje turystyczne na obszarze województw i lokalne organizacje turystyczne + na obszarze podregionów oraz ich związki transgraniczne.

 

> Rozporządzenie ministra właściwego ds. turystyki dotyczące nazw, miejsc siedziby oraz podregionów właściwych dla lokalnych organizacji turystycznych

 

2. Do tworzenia i działania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych + oraz krajowych związków transgranicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), z tym że:

1) członkiem tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, 1b i 2;

2) nadzór nad tymi organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw turystyki;

3) organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów i w przedmiocie określonym w ich statutach.

+ 2a) 1. Lokalne organizacje turystyczne o charakterze podregionalnym stanowią jednostki powszechnego samorządu podmiotów turystycznych, w związku z czym umożliwiają. zainteresowanym z ich obszaru bezpłatne członkostwo wspierające wraz z głosem doradczym.

2. Głosowanie na walnym zebraniu lokalnych organizacji turystycznych odbywa się poprzez zliczanie głosów w obrębie poszczególnych miast na prawach powiatu i powiatów według proporcji jako głosów pojedynczych (za, przeciw lub wstrzymujących się) oraz ich sumowanie.

3.  Lokalne organizacje turystyczne mogą tworzyć oddziały posiadające lub nieposiadające osobowości prawnej w miastach na prawach powiatu i w powiatach.

4. Lokalne organizacje turystyczne, zachowując swoją samodzielność organizacyjną i finansową, mogą za zgodą regionalnych organizacji turystycznych uzyskać status ich podregionalnych przedstawicielstw i wykonywać zadania zlecone im w tym trybie.

 

3. Do zadań regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych należy:

1) + współtworzenie produktu turystycznego i promocja turystyczna obszaru ich działania;

2) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej;

3) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;

4) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.

 

4. Minister właściwy do spraw turystyki może, w drodze rozporządzenia, przekazać nadzór nad regionalnymi organizacjami turystycznymi lub lokalnymi organizacjami turystycznymi właściwym wojewodom”.

+ 5. Krajowe związki transgraniczne, które obejmują regionalne lub lokalne organizacje turystyczne ze wszystkich województw, mają prawo do wyznaczenia swoich przedstawicieli do Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

> Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej:

„Art. 7. 1. W skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzi 12-18 członków, powoływanych przez właściwego ministra, spośród kandydatów przedstawionych przez:

1) administrację rządową,

2) jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego,

3) samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźników

+ oraz niezależnie od wyżej wymienionych zainteresowani przedstawiciele związków, o których mowa w art. 4 ust. 5. 

Podmioty wymienione w pkt 1-3 są reprezentowane w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej w równych proporcjach”.]

+ Przepisy przejściowe:

1. Lokalne organizacje turystyczne mogą za obustronną lub wielostronną zgodą połączyć się z jedną organizacją wybraną spośród nich w celu dostosowania obszaru ich działania do podregionów.

2. Listę z nazwami, miejscami siedziby oraz podregionami właściwymi dla lokalnych organizacji turystycznych określi na podstawie subregionów NUTS 3 w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw turystyki (wraz ze wskazaniem sposobu rozstrzygnięcia w przypadku sporów co do statusu lokalnych organizacji turystycznych podregionalnych, w przypadku ich zwielokrotnienia na danym obszarze - przykładowo, decydujący może być pisemny wybór samorządu miasta na prawach powiatu lub innego powiatu stołecznego, w przypadku jego braku wybór dokonany przez większość powiatów, a gdy wystąpi równa liczba głosów pisemne wskazanie przez ministra właściwego).

3. Zmiany w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

4. Lokalne i regionalne organizacje turystyczne oraz ich zrzeszenia mają czas na dostosowanie swoich statutów do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 

> Ww. rozporządzenie wykonawcze powinno być wydane w dniu 1 lipca 2020 roku.

 

Ad. 2. NADZWYCZAJNE WSPARCIE FINANSOWE DO KOŃCA 2021 ROKU.

 

Ratownicze dofinansowanie od dnia 1 maja do 31 grudnia 2020 roku lokalnych organizacji turystycznych, które nie są w stanie likwidacji (informacja w e-KRS) w kwocie 50.000 -100.000 zł

na cele administracyjne i statutowe.

 

Specjalne zadania publiczne od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku:

a) dla lokalnych organizacji turystycznych o charakterze podregionalnym, z pomocą dla branży

w ramach powszechnego krajowego samorządu podmiotów turystycznych,

b) dla krajowych związków transgranicznych, obejmujące projekty transgraniczne w obrębie kraju,

np. łączenie szlaków rowerowych w spójne trasy produktowe.

 

Wnioskujemy o brak zbędnych oświadczeń, czyli rozwiązania automatyczne mocą samego prawa!

Zapraszamy do współpracy związanej z restrukturyzacją systemu LOT – ROT – POT oraz produktami transgranicznymi, między innymi do udziału w Sejmie Europejskiej Rzeczpospolitej Turystycznej    14-17 lipca 2020 r. w Lublinie.

Opracowanie: Janusz Kopaczek,
prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”
oraz inne Szlaki Unii Polsko-Litewskiej i jej Pogranicza.
Lublin, dnia 14 kwietnia 2020.

 


Komunikaty Branżowe
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail