MATERIAŁ PARTNERA: Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Rzymie

2018-06-25

image002

 

Główne obowiązki: Promocja Polski w dziedzinie turystyki na rynku włoskim:

 

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

 1. Posiadać tytuł magistra;

 2. Korzystać z pełni praw publicznych;

 3. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 5. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka włoskiego;

 6. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Wymagania pożądane

 1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;

 2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;

 3. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;

 4. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;

 5. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;

 6. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;

 7. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;

 8. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

 

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

 

 • Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2020 (na rynku włoskim).

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

 

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań

 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • II połowa 2018 r.

 

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

1. CV;

2. listu motywacyjnego;

 1. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);

 2. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 3. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;

 5. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);

 6. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka włoskiego, np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;

 7. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2020” (na rynku włoskim).

 

Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie wymienione w ogłoszeniu o pracę zamieść w swojej ofercie klauzulę o następującej treści:

Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie wprocesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

 

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce „ Kariera”.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres:

alicja.grabowska@pot.gov.pl, w terminie do dnia 16.07.2018 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w Rzymie” w tytule e-maila.


Komunikaty Branżowe
W najnowszym wydaniu
 
Strefa prenumeratora
ARCHIWUM ONLINE RYNKU TURYSTYCZNEGO:
Login:
Hasło:
Zapomniałem hasło


E-tygodnik
Bądź na bieżąco
Jeżeli chcesz otrzymywać w każdy poniedziałek przegląd najważniejszych informacji branżowych, zapisz się do listy subskrybentów.Jeżeli chcesz wypisać się z listy odbiorców newslettera, wpisz adres e-mailowy i kliknij "rezygnuję".
Twój e-mail